Årsmöte 2016-03-19

Nyheter

Grisen's picture

Dionysos Kulturförening

Årsmöte 2016

Den 19:e Mars, 2016

Närvarande: Barbro Hagman, Stina Börjesson, Lars Wikman, Jon Jonsson, Lisa Adolfsson
Röstar via ombud: Johan Green, Jenny Lenhammar

 1. Mötets öppnande
  Lars Wikman förklarar mötet öppnat.

 2. Mötets behörighet
  Mötet är behörigt, kallelse gick ut i rätt tid.

 3. Val av mötesordförande
  Lars Wikman väljs till mötesordförande.

 4. Val av mötessekreterare
  Stina Börjesson väljs till mötessekreterare.

 5. Val av två personer att justera protokollet
  Jon Jonsson och Barbro Hagman väljs till justerare för protokollet.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

 • Lars Wikman redogör för årets verksamhet. Se bilaga 1, verksamhetsberättelse.

 • Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

 1. Ekonomisk berättelse för förra året

 • Avgående ordförande Barbro Hagman redogör för föreningens ekonomi. Se bilaga 2, ekonomisk berättelse.

 • Årsmötet beslutar att den ekonomiska berättelsen för 2015 läggs till handlingarna.

 1. Revisorernas berättelse för förra året

 • Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen. Se bilaga 3, revisorernas berättelse.

 • Årsmötet beslutar att revisorernas berättelse läggs till handlingarna.

 1. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

 • Styrelsen för år 2015 ges ansvarsfrihet.

 1. Årets verksamhetsplan

 • Verksamhetsplanen har diskuterats på hemsidan. Det framdiskuterade förslaget presenteras på mötet av Lars Wikman. Några justeringar och tillägg görs. Se bilaga 4, årets verksamhetsplan.

 • Årsmötet beslutar att anta årets verksamhetsplan.

 1. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

 • Barbro Hagman föredrar budgetförslagen.

 • Årsmötet beslutar att årets budgetförslag antages. Se bilaga 5, budget.

 • Årsmötet beslutar att årets medlemsavgift sätts till 250 kronor.

 1. Val av årets styrelse

Ordförande
Lars Wikman väljs enhälligt till styrelsens ordförande.

  Sekreterare
  Barbro Hagman väljs enhälligt till styrelsens sekreterare.

   Kassör
   Cecilia Hällstrand väljs enhälligt till styrelsens kassör.

    Suppleant
    Jon Jonsson väljs enhälligt till styrelsens suppleant.

     Val av årets revisorer
     Stina Börjesson och Lisa Adolfsson väljs enhälligt till revisorer.

      Val av årets valberedare
      Cecilia Hällstrand och Stina Börjesson väljs till valberedare.

       1. Övriga frågor

       • Kalender
        Lisa vill gärna få hjälp från resten av föreningen med att fånga upp bra förslag på motiv till nästa års kalender. Förslag och engagemang mottages tacksamt!

       1. Mötets avslutande
        Lars Wikman förklarar mötet avslutat.