Årsmöte 2017-03-30

Nyheter

Grisen's picture

Årsmöte i Dionysos kulturförening

2017-03-30 kl 19:00

Lin Educations kontor, Lindholmen

 

Närvarande: Chester Elmroth, Cecilia Hällstrand, Lars Wikman, Stina Börjesson, Johan Green, Andreas Ekeroot

 

 1. Mötets öppnande

  1. Lars Wikman förklarar mötet öppnat.

 2. Röstlängd

  1. Chester Elmroth, Cecilia Hällstrand, Lars Wikman, Stina Börjesson, Johan Green, Andreas Ekeroot

 

 1. Mötets behörighet

  1. Mötet är behörigt, kallelse gick ut i rätt tid.

 2. Val av mötesordförande

  1. Lars Wikman väljs till mötesordförande.

 3. Val av mötessekreterare

  1. Stina Börjesson väljs till mötessekreterare.

 4. Val av två personer att justera protokollet

  1. Cecilia Hällstrand och Chester Elmroth väljs till justerare för protokollet.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

  1. Lars Wikman redogör för årets verksamhet. Se bilaga 1, verksamhetsberättelse.

  2. Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

 6. Ekonomisk berättelse för förra året

  1. redogör för föreningens ekonomi. Se bilaga 2, ekonomisk berättelse.

  2. Årsmötet beslutar att den ekonomiska berättelsen för 2016 läggs till handlingarna.

 7. Revisorernas berättelse för förra året

  1. Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen. Se bilaga 3, revisorernas berättelse.

  2. Årsmötet beslutar att revisorernas berättelse läggs till handlingarna.

 8. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

  1. Styrelsen för år 2016 ges ansvarsfrihet.

 9. Årets verksamhetsplan

  1. Årets verksamhetsplan utformas. Se bilaga 4, årets verksamhetsplan.

  2. Årsmötet beslutar att anta årets verksamhetsplan.

 10. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

  1. Kassör Cecilia Hällstrand föredrar budgetförslaget.

  2. Årsmötet beslutar att årets budgetförslag antages. Se bilaga 5, budget.

  3. Årsmötet beslutar att årets medlemsavgift sätts till 250 kronor.

 11. Motion: Stadgeändring, styrelsens utformning

  1. Formuleringen är idag:

   “Föreningens styrelse består av ordförande med lokalansvar, kassör samt sekreterare med webbansvar. Det ska även finnas en suppleant som kan ersätta en frånvarande styrelsemedlem under ett styrelsemöte.
   Saknas någon av ordförande, kassör eller sekreterare utlyses ett extra årsmöte. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.”

   Formuleringen som föreslås är:
   “Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare. Årsmötet beslutar även om några ytterligare ledamöter ska ingå i styrelsen. Det ska även finnas en suppleant som kan ersätta en frånvarande styrelsemedlem under ett styrelsemöte.
   Saknas någon av ordförande, kassör eller sekreterare utlyses ett extra årsmöte. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.”

  2. Årsmötet beslutar enhälligt att anta den föreslagna formuleringen.
    

 12. Val av årets styrelse

  1. Antal ledamöter i årets styrelse

   1. Årsmötet beslutar att styrelsen ska ha 1 ledamot.

  2. Ordförande

   1. Lars Wikman väljs enhälligt till styrelsens ordförande.

  3. Sekreterare

   1. Andreas Ekeroot väljs enhälligt till styrelsens sekreterare

  4. Kassör

   1. Cecilia Hällstrand väljs enhälligt till styrelsens kassör.

  5. Ledamot

   1. Chester Elmroth väljs enhälligt till styrelsens ledamot

  6. Suppleant

   1. Barbro Hagman väljs enhälligt till styrelsens suppleant.

  7. Val av årets revisorer

   1. Stina Börjesson och Lisa Adolfsson väljs enhälligt till revisorer.

  8. Val av årets valberedare

   1. Cecilia Hällstrand och Stina Börjesson väljs till valberedare.

 13. Övriga frågor

  1. Inga övriga frågor

 14. Mötets avslutande

  1. Lars Wikman förklarar mötet avslutat.